[Pengenalan][Pembelajaran Berpusatkan Murid] [Strategi Pembelajaran] [Gaya Pembelajaran & Pelbagai Kecerdasan]
[Pembelajaran Bersifat Individu][Pembelajaran Berbantukan Teknologi][Pemudahcaraan Bestari]
[Pembelajaran Berdaya Fikir][FAQ][webmaster][Laman Utama]Pembelajaran Bersifat Individu

Pengenalan
Pembelajaran Masteri
Pembelajaran Kadar Kendiri
Pembelajaran Terarah Kendiri
Pembelajaran Akses Kendiri
 

Pengenalan
 

Pembelajaran Bersifat Individu mengambilkira keperluan , minat dan kebolehan pelajar secara individu.Oleh itu isi kandungan, pendekatan, dan kadar kemampuan pelajar mesti diserasikan dengan keupayaan serta sifat-sifat keperibadian umum pelajar.
 
Pendekatan Pembelajaran Bersifat Individu adalah seperti berikut:
Pembelajaran Masteri
Pembelajaran Kadar Kendiri
Pembelajaran Terarah Kendiri
Pembelajaran Akses Kendiri
 

Pembelajaran Masteri
 

Pembelajaran yang memberi peluang kepada pelajar menguasai sesuatu unit pembelajaran yang dipecah-pecahkan kepada beberapa subunit yang mengikut pemeringkatan. Pelajar akan maju ke unit seterusnya, hanya setelah menguasai sesuatu subunit yang sedang dipelajarinya.
Prosedur Pembelajaran Masteri
Pembelajaran Kadar Kendiri (PKK)

Pelajar diberi tanggungjawab mengawal kadar kemajuan pembelajaran mereka melalui modul pembelajaran berperingkat . Setelah menguasai sesuatu modul tertentu pelajar akan terus ke tahap yang lebih tinggi atau topik lain.

Jenis-jenis PKK :

 
Pembelajaran Terarah Kendiri(PTK)
Pembelajaran yang digerakkan oleh motivasi intrinsik. Objektif utama ialah untuk mempertingkatkan pembelajaran kendiri dan menguasai konsep pembelajaran sepanjang hayat. PTK adalah satu strategi yang mendidik pelajar menjadi pelajar yang berdikari.
 
 

Kemahiran-kemahiran yang diperlukan untuk meningkatkan arah-kendiri bagi setiap pelajarPembelajaran Akses Kendiri
Pembelajaran yang menggunakan kemudahan akses kendiri dan bahan-bahan yang mudah dikendalikan serta tanpa pengawasan secara langsung oleh guru.

[Pengenalan][Pembelajaran Berpusatkan Murid] [Strategi Pembelajaran] [Gaya Pembelajaran & PelbagaiKecerdasan]
[Pembelajaran Bersifat Individu][Pembelajaran Berbantukan Teknologi][Pemudahcaraan Bestari]
[Pembelajaran Berdaya Fikir][FAQ][webmaster][Laman Utama]