[Pengenalan][Pembelajaran Berpusatkan Murid] [Strategi Pembelajaran] [Gaya Pembelajaran & Pelbagai Kecerdasan]
[Pembelajaran Bersifat Individu][Pembelajaran Berbantukan Teknologi][Pemudahcaraan Bestari]
[Pembelajaran Berdaya Fikir][FAQ][webmaster][Laman Utama]


Gaya Pembelajaran

Pengenalan
Jenis Kecerdasan

Pengenalan

Gaya pembelajaran merupakan satu set ciri-ciri peribadi yang mempengaruhi bagaimana seorang menerima, mengumpul dan memproses maklumat. Dalam bilik darjah, pelajar-pelajar mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza. Model Gaya Pembelajaran Dunn & Dunn (1974)  berfokus kepada 18 elemen yang mempengaruhi kebolehan belajar seseorang pelajar. Kesemua 18 elemen itu dapat diklasifikasikan kepada 4 kategori, iaitu Persekitaraan, Emosional, Sosiologikal dan Fizikal.

Model Gaya Pembelajaran Dunn & Dunn  berasaskan prinsip-prinsip berikut :
 

Elemen-Elemen Gaya Pembelajaran

Gambarajah berikut mempamerkan elemen-elemen gaya pembelajaran yang dikenal pasti oleh Dunn & Dunn (1974).


Pelbagai Kecerdasan

Pengenalan
Elemen-elemen

Pengenalan

Mengikut pandangan tradisional, kecerdasan seseorang telah ditetapkan semasa ia dilahirkan dan ia meliputi hanya tiga bidang, iaitu bahasa, matematik dan “visual/spatial”. Dr. H.Gardner yang membuat kajian tentang teori kognitif di Universiti Harvard telah memperkenalkan satu model kecerdasan yang pelbagai jenis. Mengikut model Gardner, kecerdasan seseorang boleh dipelajari, dikembang dan dipertingkatkan. Kecerdasan ini dibahagikan kepada 9 jenis, iaitu, Verbal/Linguistic, Logical-Mathematical, Musical/Rhythmic, Visual/Spatial, Bodily-Kinesthetic, Interpersonal, Intrapersonal, Naturalistic, Ethical/Spiritual.

Model Pelbagai Kecerdasan Gardner berlandaskan prinsip-prinsip berikut :


Jenis-Jenis Kecerdasan
 
Jenis Kecerdasan
Penerangan
Musical/Rhythmic Dapat menikmati, membuat persembahan atau mencipta karya seni muzik dan peka kepada pic, ritma melodi atau bunyi-bunyi persekitaraan.
Logical-Mathematical Berupaya menggunakan angka secara berkesan, menaakul secara deduktif atau induktif. Mengenal pasti serta memanipulasi pola-pola abstrak dan hubungan corak.
Interpersonal Boleh memahami orang lain, menyedari tentang objektif, motivasi, tujuan dan dapat berkerjasama dengan orang lain secara berkesan. Berupaya memahami emosi, matlamat, tujuan, kekuatan dan kelemahan secara kendiri
Naturalistic Peka tentang pola dan corak persekitaran dan alam semula jadi, serta mampu menyerap, menjelas dan mengingati ciri-ciri alam semula jadi secara terperinci.
Ethical/Spiritual  Sedar terhadap nilai-nilai moral kerohanian.  Dapat mengenal pasti masalah berkaitan serta merancang penyelesaiannya
Bodily-Kinesthetic Berkemampuan mengguna seluruh anggota badan untuk melahirkan idea dan meluahkan perasaan dan menggunakan tangan untuk menggubah sesuatu.
Visual/Spatial Boleh mencipta imej grafik bagi menjelaskan dan memanipulasikan sesuatu yang digubah secara mental.
Verbal/Linguistic  Boleh menggunakan bahasa secara berkesan secara lisan dan penulisan.
Intrapersonal Boleh memahami perasaan, matlamat, kekuatan dan kelemahan kendiri

[Pengenalan][Pembelajaran Berpusatkan Murid] [Strategi Pembelajaran] [Gaya Pembelajaran & PelbagaiKecerdasan]
[Pembelajaran Bersifat Individu][Pembelajaran Berbantukan Teknologi][Pemudahcaraan Bestari]
[Pembelajaran Berdaya Fikir][FAQ][webmaster][Laman Utama]